Nokumo logo

Bankarstvo i platni promet

Izrada računa ili ekvivalentnog zahtjeva za plaćanje za obavljeni posao

Izdat ćemo vam račun ili ekvivalentni zahtjev za plaćanje kao klijentu kada su ispunjeni bilo koji od sljedećih uvjeta za izdavanje računa ili ekvivalentnog zahtjeva za plaćanje:

posao je certificiran kao obavljen ili kada su ispunjeni uvjeti za izdavanje računa ili ekvivalentnog zahtjeva za plaćanje bez certificiranja obavljenog posla. Posao je obavljen kada izdamo zahtjev za certificiranje da je posao obavljen i vi izdate takvo certificiranje koje potvrđuje da je posao obavljen.

Postupak certificiranja da je posao obavljen opisan je u općim uvjetima i odredbama koji se primjenjuju na posao.

Uvjeti za izdavanje računa ili ekvivalentnog zahtjeva za plaćanje bez certificiranja obavljenog posla su ispunjeni kada primite zahtjev za certificiranje da je posao obavljen i ne ispunite rok za certificiranje da je posao obavljen. Rok za certificiranje da je posao obavljen određen je u općim uvjetima i odredbama koji se primjenjuju na posao. Što se tiče izdavanja računa ili ekvivalentnog zahtjeva za plaćanje, nedostatak prigovora da je posao obavljen proizvest će isti pravni učinak kao da ste vi, kao klijent, certificirali da je posao obavljen, što znači da će račun ili ekvivalentni zahtjev za plaćanje biti izdan.

Kada je ispunjen uvjet za izdavanje računa, neopozivo priznajete da smo ispunili sve naše ugovorne i zakonske obveze koje se odnose na posao.

Datum dospijeća računa ili ekvivalentnog zahtjeva za plaćanje

Ako nije drukčije dogovoreno pismeno, standardni datum dospijeća je 15 (petnaest) kalendarskih dana od datuma izdavanja računa ili ekvivalentnog zahtjeva za plaćanje. Vi, kao klijent, dužni ste platiti iznos dospijevanja naveden na računu ili ekvivalentnom zahtjevu za plaćanje. Dospijevanje znači glavni iznos koji trebate platiti unutar ugovorenog ili zakonskog roka plaćanja, uključujući primjenjive poreze, pristojbe, davanja ili naknade navedene na računu ili ekvivalentnom zahtjevu za plaćanje.

Ako je petnaesti kalendarski dan od datuma izdavanja računa državni praznik u zemlji u kojoj je dužnik registriran, datum dospijeća bit će sljedeći radni dan nakon spomenutog petnaestog dana i kao takav bit će deklariran kao datum dospijeća i naveden na računu.

Prigovor na račun za obavljeni posao

Vi kao klijent imate pravo uložiti prigovor na račun ili ekvivalentni zahtjev za plaćanje. Postupak ulaganja prigovora na račun ili ekvivalentni zahtjev za plaćanje opisan je u ovim uvjetima.

Vi kao klijent imate pravo uložiti prigovor na račun ili ekvivalentni zahtjev za plaćanje u roku od 7 (sedam) kalendarskih dana, računajući od sljedećeg kalendarskog dana od dana kada ste primili račun ili ekvivalentni zahtjev za plaćanje.

Prigovor na račun ili ekvivalentni zahtjev za plaćanje mora se iznijeti pismeno.

Nepravovremeni prigovor na račun ili ekvivalentni zahtjev za plaćanje čini vas odgovornim za plaćanje računa u cijelosti (dospijevanje) kako je navedeno na računu.

Smatrat ćemo valjanim prigovor na račun ili ekvivalentni zahtjev za plaćanje kada izdavanje računa ili ekvivalentnog zahtjeva za plaćanje:

dostavi vama više od 7 (sedam) dana od datuma izdavanja ne sadrži sve pravno obvezujuće podatke koji nas identificiraju kao izdavatelja računa (vjerovnik) sadrži sve pravno obvezujuće podatke koji nas identificiraju kao izdavatelja računa (vjerovnik), ali podaci su netočni ne sadrži sve pravno obvezujuće podatke koji vas identificiraju kao klijenta (dužnika) sadrži sve pravno obvezujuće podatke koji vas identificiraju kao klijenta (dužnika), ali su podaci netočni sadrži pogrešan datum dospijeća ne upućuje na to da je posao obavljen ili na posao kada su ispunjeni uvjeti za izdavanje računa ili ekvivalentnog zahtjeva za plaćanje bez certificiranja obavljenog posla sadrži bilo kakve greške u izračunu ne sadrži elemente propisane zakonom (uključujući, ali ne ograničavajući se na: broj računa, obračun poreza, oslobođenja od poreza ako je primjenjivo) Prigovor na bilo kojim drugim razlozima smatrat će se nevažećim i takav prigovor bit će odbačen. Prigovoriti na to je li posao zapravo obavljen nije dopušteno u postupku prigovora na račun, već u postupku certificiranja obavljenog posla, a svaki takav prigovor smatrat će se objektivno kasnim i odbijenim.

Vi kao klijent imate pravo uložiti prigovor na račun ili ekvivalentni zahtjev za plaćanje jednom i samo jednom. Prigovor na račun ili ekvivalentni zahtjev za plaćanje mora sadržavati sve razloge na koje prigovarate. Radi pojašnjenja, ne možete uložiti prigovor na isti račun više puta navodeći različite razloge.

Za svaki prigovor koji smatramo valjanim prema ovim uvjetima, odgovorit ćemo na taj prigovor najkasnije u roku od 7 (sedam) kalendarskih dana, računajući od sljedećeg kalendarskog dana od dana kada smo primili prigovor na račun.

U slučaju valjanog prigovora, izdat ćemo revers računa za račun na koji ste uložili prigovor i uključiti razlog za takav reversal na reversu računa također se pozivajući na račun na koji ste uložili prigovor i izdati novi ispravljeni račun i, prema potrebi, dostaviti reverse računa i ispravljeni račun i (gdje je primjenjivo) izjavu o ispravljenim navedenim primjenjivim porezima (posebno PDV), pristojbama, davanjima ili naknadama navedenim u reversu računa.

U slučaju da smo prema zakonu obvezni primiti pismenu izjavu od vas da ste ispravili navedene primjenjive poreze (posebno PDV), pristojbe, davanja ili naknade navedene u reversu računa, takvu izjavu dostavite pismeno najkasnije u roku od 7 (sedam) kalendarskih dana, računajući od sljedećeg kalendarskog dana od dana kada smo dostavili reverse računa s takvom izjavom. Ne dostavljanjem navedene izjave u navedenom roku neopozivo tvrdite da ste potvrdili izjavu onako kako je dostavljena vama na dan kada je trebala biti dostavljena nama.

Imate pravo uložiti prigovor na ispravljeni račun kao da je to bio izvorni račun.

Plaćanje kao temeljno izvršenje klijenta

Smatramo vaše plaćanje neosporenog računa ili ekvivalentnog zahtjeva za plaćanje najkasnije do datuma dospijeća navedenog na računu ili ekvivalentnom zahtjevu za plaćanje kao temeljno izvršenje ugovora.

Ako ne platite neosporeni račun ili ekvivalentni zahtjev za plaćanje u cijelosti najkasnije do datuma dospijeća, izričito se slažete da niste izvršili svoju ugovornu obvezu i da spomenuto neizvršenje iznosi temeljno neizvršenje. Kao posljedica spomenutog neplaćanja zadržavamo pravo raskinuti ugovor na temelju kojeg je izdan račun ili ekvivalentni zahtjev za plaćanje.

Upozorit ćemo vas na neuspjeh plaćanja pismenom upozoravajućom porukom navodeći da neplaćanje neosporenog računa ili računa ili bilo kojeg duga koji kasni i tražimo da izvršite svoju ugovornu obvezu plaćanja pod prijetnjom raskida ugovora ako ne ispunite obvezu plaćanja kako je navedeno u spomenutoj upozoravajućoj poruci.

Raskid ugovora zbog neplaćanja ne utječe na bilo koju odredbu ugovora za rješavanje sporova ili bilo koji drugi uvjet ugovora koji treba djelovati čak i nakon raskida, niti nas sprječava da potražujemo druge naknade ili štetu na koju imamo pravno pravo bilo ugovorno ili prema zakonu.

Ako raskinemo ugovor zbog vašeg neuspjeha u plaćanju na vrijeme, možemo vam naplatiti naknadu za raskid zbog kašnjenja plaćanja. Naknada za raskid zbog kašnjenja plaćanja može iznositi do 50% (pedeset posto), ovisno o našim ugovornim uvjetima ukupnog duga koji nam dugujete i pristajete platiti takvu naknadu za raskid u roku od 30 (trideset) dana od izdavanja računa ili ekvivalentnog zahtjeva za plaćanje za takvu naknadu. Neizdavanje računa o raskidu ne sprječava nas da izdamo račun za takvu naknadu u bilo kojem trenutku. Ne možete uložiti prigovor na takav račun kao na račun za obavljeni posao. Hoće li naknada za raskid biti primjenjiva na posao bit će određeno u ugovoru. Ako ugovor ne regulira naknadu za raskid, naknada je dopuštena ako su ovi uvjeti dio takvog ugovora.

Raskid zbog neplaćanja na vrijeme ne utječe na bilo koju odredbu ugovora za rješavanje sporova ili bilo koji drugi uvjet ugovora koji treba djelovati čak i nakon raskida, niti nas sprječava da potražujemo druge naknade ili štetu na koju imamo pravno pravo bilo ugovorno ili prema zakonu.

Upute za plaćanje računa ili ekvivalentnih zahtjeva za plaćanje

Kada primite račun ili ekvivalentni zahtjev za plaćanje od nas, vaša je pravna obveza platiti ga do datuma dospijeća navedenog na njemu, prema uputama navedenim na računu ili ekvivalentnom zahtjevu za plaćanje ili uložiti prigovor na račun ili ekvivalentni zahtjev za plaćanje slijedeći postupak naveden u ovim uvjetima.

Ako datum dospijeća nije naveden na računu ili ekvivalentnom zahtjevu za plaćanje, dužni ste ga platiti prema ugovorenim uvjetima utvrđenim između nas pismeno. Ako takav pisani ugovor ne određuje uvjete plaćanja, primjenjuju se ovi uvjeti.

Uvjeti koji čine iznos koji treba platiti Smatrat ćemo iznos plaćenim do datuma dospijeća ako su sredstva primljena na naš bankovni račun najkasnije na dan dospijeća, a NE na dan kada je novac prenesen od strane platitelja. Plaćanja primljena nakon datuma dospijeća smatrat će se kašnjenjem u plaćanju i mogu biti predmet kamata na zateznu kamatu.

Plaćanja bankovnim transferom

Kada planirate pokrenuti plaćanje nama, obratite pozornost na sljedeće:

  • međunarodna plaćanja ili plaćanja preko granice mogu potrajati nekoliko dana da se dovrše (iznos koji će biti primljen na naš bankovni račun)
  • planirajte plaćanje unaprijed kako bi se plaćanja završila pravovremeno 
  • državni praznici u vašoj zemlji mogu se razlikovati od državnih praznika u Hrvatskoj što može utjecati na plaćanja koja se trebaju obaviti.

Samo ako informacija NIJE navedena na računu ili ekvivalentnom zahtjevu za plaćanje molimo slijedite upute kako je navedeno u ovim uputama, inače slijedite upute navedene na računu.

  • Svi naši računi ili ekvivalentni zahtjevi za plaćanje obično uključuju upute za plaćanje. Molimo pažljivo ih pročitajte i slijedite ih. Ako niste sigurni kako slijediti bilo koju od uputa navedenih na računu koji ste primili, molimo kontaktirajte nas.
  • Pri plaćanju računa koristite naše Kratko tvrtka ime na hrvatskom jeziku kako slijedi: INFRANET RAZVOJ d.o.o. kao ime primatelja (vjerovnika ili primatelja). Molimo imajte na umu da korištenje bilo kojeg drugog oblika (npr. pogrešno napisano ili skraćeno) našeg tvrtkinog imena, adrese ili drugih uključenih podataka može uzrokovati neuspješnu obradu bankovnog prijenosa, uzrokovati kašnjenje u pridruživanju sredstava na naš račun ili čak uzrokovati povrat doznake na vaš račun. Vaša je odgovornost koristiti naše podatke kako je navedeno s preciznošću. Većina banaka zahtijeva dodatne podatke o plaćanju poput opisa plaćanja. Pod opisom plaćanja koristite naziv dokumenta (npr. račun, zahtjev za plaćanje, ponudu ili slično) s njegovim jedinstvenim identifikatorom (npr. broj računa, broj ponude ili slično) u opisu plaćanja
  • Većina banaka pozdravlja, a neke zahtijevaju od platitelja da pruže svrhu plaćanja, ovisno o vrsti transakcije. Svrhe plaćanja standardizirane su prema ISO 20022 standardu. Kada je to moguće, navest ćemo preferirani kod svrhe plaćanja koji treba koristiti u plaćanjima računa, međutim, vaša je dužnost osigurati da koristite ispravan kod svrhe plaćanja.
  • Neki će bankarski sustavi možda zahtijevati od naših klijenata da im dostave dodatne podatke o našem poslovnom subjektu (nama) kako bi uspješno obradili bankovni prijenos. Ako vam trebaju takvi podaci, posjetite ovaj web resurs o našim podacima o registraciji.
  • Neki bankarski sustavi možda zahtijevaju od naših klijenata da im dostave dodatne detalje o razlozima plaćanja i zahtijevaju od platitelja da dostave kopije osnove za plaćanje (tj. računa ili ekvivalentnog zahtjeva za plaćanje). Vaša je obveza provjeriti traži li vaša banka to i imati dokumentaciju spremnu kako bi se plaćanje moglo obraditi pravovremeno

Bankarske informacije Za obradu vaše međunarodne ili prekogranične uplate nama, možda će vam trebati naši bankarski podaci.

Bankarske informacije

Za obradu vaše međunarodne ili prekogranične uplate nama, možda će vam trebati naši bankarski podaci

Puno ime banke  PRIVREDNA BANKA ZAGREB - DIONIČKO DRUŠTVO
Kratak naziv banke Privredna banka Zagreb d.d.
Puno ime banke (na engleskom) PRIVREDNA BANKA ZAGREB P.L.C.
Puno ime banke (na njemačkom) PRIVREDNA BANKA ZAGREB A.G.
Grad sjedišta banke ZAGREB
Ulica i broj sjedišta banke Radnička cesta 50
Županija registracije banke GRAD ZAGREB
Zemlja registracije banke Republika Hrvatska
Osobni identifikacijski broj banke (OIB) 02535697732
SWIFT / BIC PBZGHR2X
IBAN HR8923400091110457828
Ako želite provjeriti bilo koje od ovih podataka, slobodno to učinite na Trgovačkom sudu Republike Hrvatske.

Informacije o poslovnoj jedinici banke

Neki nalozi za bankovne transfere ili banke zahtijevaju unos dodatnih informacija o našoj poslovnoj jedinici banke. Molimo koristite sljedeće detalje o poslovnoj jedinici banke.

Puno ime poslovne jedinice banke PRIVREDNA BANKA ZAGREB-dioničko društvo Podružnica 07-ZAGREB
Kratak naziv poslovne jedinice banke Privredna banka Zagreb d.d. Podružnica 07-ZAGREB
Grad sjedišta banke Zagreb
Ulica i broj sjedišta banke Radnička 42
Županija registracije banke Grad Zagreb
Ako želite provjeriti bilo koje od ovih podataka, slobodno to učinite na Trgovačkom sudu Republike Hrvatske.

Troškovi transakcije

When in doubt who should bear the money transaction options please observe the payment instructions on the invoice. If the invoice doesn't list the bank transfer cost option, please follow the instructions listed below.

TRANSFER TYPE TRANSACTION COST
SEPA transfer (EUR) SLEV (SHA) - divided expense, only cost option permitted in SEPA
Prijenosi iz unutar Europske unije u valutama koje nisu EUR SHAR (SHA) - podijeljeni troškovi
Prijenosi izvan Europske unije, bez obzira na korištenu valutu DEBT (OUR) na teret primatelja / glavnog dužnika
Molimo koristite odgovarajuću opciju troškova i provjerite je s vašim bankarom

Primjenjivo pravo i nadležnosti

Nadležno pravo ovim uvjetima i odredbama je pravo Republike Hrvatske.